Een werkdag van een Grafkunstenaar

Comments Off on Een werkdag van een Grafkunstenaar

Grafkunst hoe maak je dat?

Grafkunst en het maken van ontwerpen is voor gedenktekens is een dagelijks terugkerende activiteit. Vrijwel iedere dag ben je als grafkunstenaar wel bezig met het maken van ontwerpen voor  grafstenen, grafmonumenten en gedenktekens van eigentijds Roestvaststaal (inox), verschillende typen glas en heb populaire corten staal (geroest staal). Wat doe je als grafkunstenaar op een gemiddelde werkdag en is het niet heel verdrietig voortdurend met de dood te werken?

Ochtend  van een normale werkdag

Zoals zo veel mensen begin ik ook mijn werkdag met koffie te zetten en mijn mail te lezen. Terwijl de koffie pruttelt controleer ik alles mails die helaas voor een heel groot deel bestaan uit ongevraagde aanbiedingen: daten met Russische dames, bitcoin investeringen (wat banken niet durven te zeggen), gereedschapskisten rechtstreeks uit Duitsland en goedkope Chinese grafstenen.

Maar er zitten gelukkig ook serieuze mails en aanvragen tussen. Nadat ik eerst deze mails beantwoord heb begin ik met reeds lopende ontwerpen en projecten voor persoonlijke grafkunst en grafmonumenten. Denk daarbij aan praktische zaken zoals het regelen van vergunningen om op begraafplaatsen te mogen plaatsen, het verzorgen van digitale technische werktekeningen en natuurlijk het contact met nabestaanden en leveranciers.

Ontwerpen van Grafkunst

Na de koffie kan ik dan beginnen met het leukste onderdeel van mij werk: het maken en uitwerken van nieuwe ontwerpen. Dat doe ik in opdracht van nabestaanden met wie er een uitgebreid gesprek is geweest. Persoonlijke anekdotes, verhalen en wensen met betrekking tot een gedenkteken zijn uitgebreid besproken. De nabestaanden hebben van dit gesprek een verslag gehad. Zo’n verslag maak ik ook voor mezelf. Je moet er gewoon niet aan denken dat verhalen van nabestaanden door elkaar gehaald zouden worden! Ik krijg natuurlijk veel intense verhalen van verschillende nabestaanden te horen over hun dierbare. Gelukkig zijn de gesprekken ondanks het verdriet meestal doorspekt met warme herinneringen en wordt er ook regelmatig gelachen om leuke verhalen en anekdotes, De opgehaalde herinneringen zijn vaak warm en liefdevol. Ook de dag van de uitvaart roept vaak mooie herinneringen op.

Nabestaanden en maken van gedenktekens

Tijdens het realiseren van een gedenktekens leer ik de nabestaanden steeds beter kennen en komen we regelmatig samen om de voortgang te bekijken en te bespreken. Op het moment dat een monument geplaatst wordt is er een heel traject afgelegd waarbij de nabestaanden langzaam  toegroeiden naar het moment van plaatsingen. In veel gevallen breekt er voor de nabestaanden een nieuwe fase aan na het plaatsen; alsof er een periode wordt afgesloten. Het ontwerpen van een persoonlijk gedenkteken of grafmonument of gedenkteken is mede daarom zo mooi en verantwoordelijk werk om te doen. Ik moet er voor zorgen dat het grafkunst monument aansluit bij de wensen en verwachtingen van de familie en nabestaanden. En natuurlijk moet het eer brengen aan en passend zijn voor de dierbare overledene.

Missers en Ongelukjes

Iedereen die een creatief beroep heeft zal dit herkennen: waardevolle “ongelukjes” en “missers”. Hoe die die “missers” een opening kunnen creëren naar onvoorziene mogelijkheden. Ontwerpen die je vooraf niet had kunnen bedenken of voorzien.

Graag vertel ik u in persoon over een aantal voorbeelden. Soms lijkt het zelfs bovennatuurlijk hoe het ontwerpen dan plots een richting krijgt doe schijnbaar perfect aansluit bij de situatie. Dat kan natuurlijk suggestie zijn, toch herkennen nabestaanden vaak wat ik vertel. Hoe vaak ik dan niet hoor: “typisch iets voor ….”

Kleine  modellen van grafkunst ontwerpen

Meestal maak ik  6 tot 8 verschillende modellen van een ontwerp voor een grafkunst monument. De miniatuur modellen zijn meestal iets van 20 bij 10 cm en gemaakt van karton, papier en/of koper. Ondanks het kleine formaat en de goedkope materialen geven ze al een goede indruk van het uiteindelijke grafmonument of gedenkteken dat in RVS, glas of geroest cortenstaal uitgevoerd wordt.

De middag

Met ontwerpen ben ik in de regel tot 3 uur bezig. Soms als de creativiteit stroomt ga ik veel langer door, als je eenmaal in de flow zit moet je daar vooral in proberen te blijven. Wat er dan gebeurt is gaat zo moeiteloos en van zelf dat het zonde is om dat af te breken voor praktische zaken als het lezen van e-mails en administratieve zaken. Dat kan dan wachten tot later. Schoonmaken, stofzuigen en afwassen kan altijd nog.

Het realiseren van grafkunst en gedenktekens

Als de modellen en ontwerpen toonbaar zijn vraag ik de nabestaanden om langs te komen en deze te bespreken. Een combinatie van verschillende ontwerpen in een nieuw ontwerp is bijna altijd de wens van de nabestaanden. Graag combineer ik het beste met elkaar.

Tijdens de uitvoering van het monument in het hoogwaardige RVS, glas of cortenstaal zijn de nabestaanden welkom om de vorderingen en verschillende fases te bekijken.

Nabestaanden vertellen we regelmatig dat zij deze werkwijze erg prettig vinden. Het helpt hen om als het ware te wennen, toe te groeien naar het moment dat het gedenkteken op het nu nog kale graf geplaatst wordt. En ook als we het monument plaatsen vraag ik de nabestaanden hier bij aanwezig te zijn. Indoen gewenst kan men zelfs actief meehelpen. Regelmatig kiezen nabestaanden er voor om met elkaar het grafmonument naar het graf van hun dierbare te dragen.

Bent u geïnteresseerd?

Zoekt u een persoonlijk grafkunst monument of gedenkteken en past deze werkwijze bij u? Neem  contact op met Jeroen Stok voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Graag luister ik naar uw verhaal en kijk samen met u naar de mogelijkheden om uw wensen in een persoonlijk gedenkteken te verbeelden.

Jeroen Stok

Dit artikel werd geschreven door Jeroen Stok, kunstenaar van RVS sculptures, beelden en kunstwerken die ook persoonlijke grafkunstmonumenten in opdracht maakt. 

Memorabel Afscheidsmonumenten
Moezelstraat 72
8226 LB Lelystad
telefoon +31 (0)6 49 351 338

 

Funerary Art how do you make it?

Funerary art and making designs for memorials is a daily recurring activity. As a funerary artist, you are almost every day busy making designs for tombstones, funerary monuments and memorials of contemporary stainless steel (inox), different types of glass and the popular Corten steel (rusted steel). As a grave artist, what do you do on an average working day and isn’t it very sad to work with death all the time?

Morning of a normal working day

Like so many people, I also start my working day with coffee and reading my email. While the coffee is simmering, I check all emails that unfortunately largely consist of unsolicited offers: dating Russian ladies, bitcoin investments (which banks are afraid to say), toolboxes straight from Germany and cheap Chinese tombstones.

Fortunately, there are also serious emails and requests among them. After I have first answered these emails, I start with ongoing designs and projects for personal funerary art and funerary monuments. Think of practical matters such as arranging permits to place in cemeteries, providing digital technical working drawings and of course contact with relatives and suppliers.

Designs of Funerary Art

After coffee I can start with the best part of my job: creating and developing new designs. I do this on behalf of relatives with whom an extensive conversation has taken place. Personal anecdotes, stories and wishes related to a memorial have been extensively discussed. The next of kin have received a report of this conversation. I also make such a report for myself. Just don’t think that stories of relatives would be mixed up! Of course I get to hear many intense stories from various relatives about their loved one. Fortunately, despite the sadness, the conversations are usually laced with warm memories and there is also regular laughter about fun stories and anecdotes. The memories retrieved are often warm and loving. The day of the funeral often brings back beautiful memories.

Family and making memorials

During the realization of memorials, I get to know the relatives better and better and we meet regularly to view and discuss the progress. The moment a monument is placed, a long process has been completed in which the relatives slowly grew towards the moment of placement. In many cases a new phase begins for the next of kin after placement; as if a period is ending. Designing a personal memorial or funerary monument or memorial is one of the reasons why it is such a beautiful and responsible job to do. I have to ensure that the funerary monument is in line with the wishes and expectations of the family and relatives. And, of course, it must honor and be appropriate for the dearly departed.

Misses and Accidents
Anyone who has a creative profession will recognize this: valuable “accidents” and “misses”. How those “misses” can create an opening to unforeseen possibilities. Designs that you could not have imagined or foreseen in advance.

I would like to tell you in person about some examples. Sometimes it even seems supernatural how the design suddenly takes on a direction that seems to match the situation perfectly. That may of course be a suggestion, yet relatives often recognize what I say. How often do I not hear: “typically something for ….”

Design small models of funerary art

Usually I make 6 to 8 different models of a design for a funerary monument. The miniature models are usually about 20 by 10 cm and made of cardboard, paper and/or copper. Despite the small size and the cheap materials, they already give a good impression of the eventual grave monument or memorial, which is made of stainless steel, glass or rusted Corten steel.

The afternoon
As a rule, I spend up to 3 hours designing. Sometimes when the creativity flows I go on much longer, once you are in the flow you have to try to stay in it. What happens then is so effortless and natural that it would be a shame to break it down for practical matters such as reading e-mails and administrative matters. That can wait until later. You can always clean, vacuum and do the dishes.

Realizing funerary art and memorials
If the models and designs are presentable, I ask the relatives to come by and discuss them. A combination of different designs in a new design is almost always the wish of the next of kin. I like to combine the best with each other.

During the construction of the monument in high-quality stainless steel, glass or Corten steel, the relatives are welcome to view the progress and different phases. We regularly tell relatives that they find this method very pleasant. It helps them to get used to it, to grow towards the moment when the memorial is placed on the still bare grave. And even when we place the monument, I ask the relatives to be present. If you wish, you can even actively help out. Relatives regularly choose to carry the grave monument together to the grave of their loved one. Are you interested? Are you looking for a personal funerary monument or memorial and does this method suit you? Contact Jeroen Stok for a no-obligation introductory meeting. I would like to listen to your story and, together with you, look at the possibilities of expressing your wishes in a personal memorial.

 

Jeroen Stok This article was written by Jeroen Stok, artist of stainless steel sculptures, statues and works of art who also makes commissioned personal funerary monuments. Memorabel AfscheidsMonumenten telephone +31 (0)6 49 351 338Meet the artist
https://www.memorabel.nl/grafkunstenaar/
April 16, 2020 |

Comments are closed.

Vantage Theme – Powered by WordPress.
Skip to toolbar